Verstuur je een pakket en ben je benieuwd hoe Fietskoeriers.nl met het coronavirus omgaat? Lees hier de informatie voor klanten >

Track & Trace
We doen er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onze koeriers houden zich aan ons protocol. Ook doen we er alles aan om je pakket op tijd te bezorgen. Toch kan er door drukte en de impact van overheidsmaatregelen op onze organisatie lokaal vertraging zijn. We vragen om je begrip. Zie ook de veelgestelde vragen.

Inhoud Module 1. Algemeen

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Bedrijfsgegevens
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Offertes
Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 6 Acceptatie
Artikel 7 Ophalen van zendingen
Artikel 8 Bezorgen van zendingen
Artikel 9 Transport en verplichtingen van Fietskoeriers.nl
Artikel 10 Wijzigen en annuleren Artikel 11 Betalingen / Opschorting
Artikel 12 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Artikel 13 Risico en aansprakelijkheid
Artikel 14 Klachten en geschillen
Artikel 15 Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens
Artikel 16 Conversie
Artikel 17 Wijziging

Module 2. Aanvullende diensten

Artikel 18 Toepasselijkheid Module 2
Artikel 19 Extra zeker
Artikel 20 Aangetekend
Artikel 21 Handtekening voor ontvangst
Artikel 22 Niet bij de buren

Artikel 1

Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle diensten van Fietskoeriers.nl. AVC De Algemene Vervoerders Condities in de laatste versie. AVK De Algemene voorwaarden voor Koeriersdiensten in de laatste versie. Bezorgadres Het adres of postbusnummer en postcode van ontvanger waar de zending dient te worden bezorgd, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. Bezorgafspraak Een tussen opdrachtgever en Fietskoeriers.nl overeengekomen datum en tijdvak waarin een zending aan de ontvanger geleverd dient te worden. Bezorgen Het geheel van handelingen dat Fietskoeriers.nl tegen vergoeding verricht om de zending op het bezorgadres af te leveren. Cut-off tijd Tijdstip tot wanneer pakketten kunnen worden geaccepteerd voor bezorging Fietskoeriers.nl De besloten vennootschap Fietskoeriers.nl B.V. Koerier Degene die een zending van de opdrachtgever van A naar B vervoert en daarbij aflevertijd of termijn van de opdrachtgever in acht neemt. Ontvanger Geadresseerde, (mede)bewoner of ondergeschikte, werkzaam op hetzelfde afleveradres aan wie de zending afgeleverd dient te worden, zoals vermeld op de bij de zending aangeleverde documenten. Dit kan ook de opdrachtgever betreffen. Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl versie 3.1 Ophaaladres Het adres en postcode van de locatie, waar de zending opgehaald kan worden, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. Ophaalafspraak Een tussen opdrachtgever en Fietskoeriers.nl overeengekomen datum en tijdvak waarin een zending bij de opdrachtgever opgehaald dient te worden. Ophalen Het geheel van handelingen dat Fietskoeriers.nl tegen vergoeding verricht om de zending op het ophaaladres op te halen. Opdrachtgever De contractuele wederpartij van Fietskoeriers.nl. Overeenkomst Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Fietskoeriers.nl, op welke wijze dan ook, en elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een door Fietskoeriers.nl te leveren dienst aan de opdrachtgever. Overmacht Een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Fietskoeriers.nl ligt. Voorbeelden zijn extreme weersomstandigheden of ongevallen. Schriftelijk Documenten op schrift of per e-mail. Zending Een zaak of geheel van zaken die gelijktijdig van opdrachtgever naar geadresseerde worden vervoerd.

Artikel 2

Bedrijfsgegevens Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op Fietskoeriers.nl. De volledige bedrijfsgegevens zijn: Handelsnaam: Fietskoeriers.nl B.V. Gevestigd: Floresstraat 9, 8022 AD te Zwolle KvK-nummer: 63141809 Btw-identificatienummer: NL 8551.10.272B01

Artikel 3

Toepasselijkheid Op alle producten en diensten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die met Fietskoeriers.nl zijn of worden aangegaan, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Alle opdrachten worden door Fietskoeriers.nl onder de algemene voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en een dergelijke afspraak schriftelijk door Fietskoeriers.nl is bevestigd. Op de werkzaamheden zijn daarnaast de laatste versies van de volgende voorwaarden van toepassing: de algemene vervoerscondities (AVC), de algemene voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK) en het verdrag met betrekking tot internationaal vervoer over de weg (CMR). Bij eventuele tegenstrijdigheden of afwijkingen tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat het bepaalde in de overeenkomst voor op het bepaalde in de algemene voorwaarden en gaat het bepaalde in de algemene voorwaarden voor op het bepaalde in de bijlagen bij de algemene voorwaarden, waaronder de AVC en AVK.

Artikel 4

Offertes 1. Elke aanbieding en offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders in de offerte vermeld. De offerte is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld. De genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Bij de aanvraag van een offerte wordt degene die de offerte accepteert en goedkeurt geacht de opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden geaccepteerd. Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl versie 3.1 3. Een offerte wordt afgegeven op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien opdrachtgever deze gegevens wijzigt, is het aan Fietskoeriers.nl om de geldigheid van de offerte te bepalen. Mochten er in de uitvoering afwijkingen geconstateerd worden in de gegevens ten opzichte van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, behoudt Fietskoeriers.nl zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving van de wijziging of afwijking het tarief in rekening te brengen dat Fietskoeriers.nl zou hebben gehanteerd indien de door de opdrachtgever verstrekte gegevens juist zouden zijn geweest. Staking van de opdracht door Fietskoeriers.nl laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 5

Totstandkoming van de overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand indien Fietskoeriers.nl dit schriftelijk overeen komt of doordat de opdrachtgever de door Fietskoeriers.nl overlegde prijsopgave voldoet en het bedrag op de rekening van Fietskoeriers.nl is bijgeschreven. 2. Fietskoeriers.nl kan niet worden gehouden aan eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in de offerte. 3. Indien Fietskoeriers.nl en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan, vervangt deze alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling. 4. Overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Fietskoeriers.nl eerst bindend na een schriftelijke bevestiging van Fietskoeriers.nl.

Artikel 6

Acceptatie 1. Ten aanzien van de aflevering, verpakking en vervoer van pakketten gelden de aanlevervoorwaarden van Fietskoeriers.nl. De door Fietskoeriers.nl bevestigde prijzen gelden slechts voor zover de genoemde formaten, gewichten, aantallen e.d. overeenkomen met die van het afgeleverde of opgehaalde materiaal. 2. Fietskoeriers.nl kan het vervoeren van een zending, desgevraagd zonder opgaaf van redenen, weigeren, staken of opschorten indien: - De opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden die Fietskoeriers.nl heeft gesteld tot acceptatie van het vervoer van de zending; - De door de opdrachtgever verstrekte informatie tegenstrijdig is met de werkelijke situatie; - Het vervoer van de goederen gevaar kan opleveren voor personen of zaken; - De zending naar inhoud, vorm of doel naar het oordeel van Fietskoeriers.nl strijdig is met bepalingen in het CMR-verdrag, andere wettelijke bepalingen of van de overheid afkomstige regelgeving; - De opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met Fietskoeriers.nl; - Fietskoeriers.nl een andere gegronde reden heeft tot weigering, staking of opschorting.

Artikel 7

Ophalen van zendingen 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de zendingen op een met Fietskoeriers.nl overeengekomen ophaalmoment en -locatie klaarstaan en zodoende door Fietskoeriers.nl kunnen worden meegenomen, tenzij anders door de opdrachtgever en Fietskoeriers.nl is overeengekomen. 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Fietskoeriers.nl tijdig in het bezit is van de benodigde informatie voor het succesvol ophalen van de zendingen. 3. Specifiek overeengekomen bezorgtijden gelden slechts indien de te bezorgen zending tijdig op de overeengekomen plaats is aangeboden. Indien de opdrachtgever verzuimt zich te houden aan de afspraken zoals beschreven in artikel 7.1 zijn er voor het opnieuw ophalen van de zending, door de opdrachtgever kosten verschuldigd. Deze kosten worden in alle redelijkheid bepaald. Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl versie 3.1

Artikel 8

Bezorgen van zendingen 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de zendingen op de met Fietskoeriers.nl overeengekomen bezorgafspraak door een daarvoor bevoegde persoon in ontvangst genomen kunnen worden, tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen. 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Fietskoeriers.nl tijdig in het bezit is van de benodigde informatie voor het succesvol bezorgen van de zendingen. 3. Fietskoeriers.nl biedt zendingen die als pakket zijn aangeleverd, standaard driemaal aan. Verdere afhandeling als een extra bezorgpoging, retourneren of opslag gaat in overleg met de opdrachtgever. 4. Indien de opdrachtgever verzuimt zicht te houden aan de afspraken zoals beschreven in artikel 8.1, zijn er voor het opnieuw bezorgen van de zending, door de opdrachtgever kosten verschuldigd. Deze kosten worden in alle redelijkheid bepaald.

Artikel 9

Transport en verplichtingen van Fietskoeriers.nl 1. Aan het totaal te vervoeren volume en gewicht is een maximum gesteld. Fietskoeriers.nl behoudt zich het recht om dit maximum te allen tijde te kunnen bepalen. 2. Fietskoeriers.nl is verplicht de zendingen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen. 3. Fietskoeriers.nl is verplicht om de voor vervoer bestemde zendingen af te leveren in de staat waarin deze aan Fietskoeriers.nl zijn aangeboden.

Artikel 10

Wijzigen en annuleren 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot de cut-off tijd. 2. Indien de opdrachtgever na de cut-off tijd annuleert, is Fietskoeriers.nl gerechtigd deze rekening aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 3. De opdrachtgever kan een wijziging in het ophaaladres doorgeven tot 30 minuten voor het moment van ophalen. De opdrachtgever kan een wijziging in het bezorgadres doorgeven tot het moment levering. Indien een wijziging niet tijdig wordt doorgegeven is de opdrachtgever de overeengekomen kosten aan Fietskoeriers.nl verschuldigd, ook als Fietskoeriers.nl de opdracht als gevolg daarvan niet heeft kunnen uitvoeren.

Artikel 11

Betalingen / Opschorting 1. Alle betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na ommekomst van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Fietskoeriers.nl is te allen tijde gerechtigd een geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de opdracht. Deze betaling dient binnen 30 dagen na daartoe strekkend verzoek te zijn voldaan. Indien opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Fietskoeriers.nl gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot alle openstaande betalingen zijn voldaan. De kosten die Fietskoeriers.nl heeft gemaakt als direct gevolg van de opschorting, zoals de kosten van retouren en annuleringskosten, zijn dan direct opeisbaar. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één maand, kunnen de werkzaamheden per maand in rekening worden gebracht. 2. Iedere betaling wordt eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, rente en hoofdsommen (in die volgorde), waarbij oudere vorderingen voorrang krijgen. 3. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast zijn de daadwerkelijke gemaakte interne en externe kosten van Fietskoeriers.nl ter vaststelling van schade, aansprakelijkheid en eventuele juridische bijstand voor rekening van de opdrachtgever. 4. In geval van wanbetaling is Fietskoeriers.nl gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de openstaande vorderingen zijn voldaan. Daarnaast worden alle vorderingen uit alle overeenkomsten tussen Fietskoeriers.nl en de opdrachtgever, onmiddellijk en volledig opeisbaar. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Fietskoeriers.nl een deugdelijke bankgarantie te stellen voor al zijn verplichtingen jegens Fietskoeriers.nl. Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl versie 3.1 5. Fietskoeriers.nl heeft tegenover ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die zij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, indien en voor zover opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Tegenover de afzender kan Fietskoeriers.nl het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen aan haar nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten. Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande vervoersovereenkomsten toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.

Artikel 12

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de zendingen en de inhoud daarvan die zij in het kader van de overeenkomst aan Fietskoeriers.nl ter beschikking stelt. 2. De opdrachtgever is tegenover Fietskoeriers.nl aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de aangeboden zendingen aan de bedrijfsmiddelen of personen in dienst van Fietskoeriers.nl, indien deze aantoonbaar veroorzaakt is door een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever.

Artikel 13

Risico en aansprakelijkheid 1. Fietskoeriers.nl is, behoudens overmacht, aansprakelijk voor schade aan of verlies van de zaken als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Fietskoeriers.nl uit hoofde van de overeenkomst. De schadevergoeding die Fietskoeriers.nl in dat geval is verschuldigd, is beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram van de beschadigde of verloren zaken. Indien de zaken worden afgeleverd na het verstrijken van een expliciet overeengekomen tijdstip danwel na afloop van een expliciet overeengekomen fatale termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vergoeding niet verschuldigd. Indien de opdrachtgever als gevolg daarvan schade - niet zijnde schade aan de zaken - heeft geleden, is Fietskoeriers.nl gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van twee keer de overeengekomen vergoeding. Indien Fietskoeriers.nl gebruik maakt van derden voor het (verder) doen vervoeren van de zaken, dan handelt Fietskoeriers.nl daarbij in de hoedanigheid van expediteur en is de aansprakelijkheid van Fietskoeriers.nl in die hoedanigheid beperkt tot € 3,40 per kilogram van de beschadigde of verloren zaken; Fietskoeriers.nl is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van verdere of ander schade. 2. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor verliezen of schades die voortvloeien uit omstandigheden buiten de invloedssfeer van Fietskoeriers.nl. Tot deze omstandigheden behoren, maar zijn niet beperkt tot, handelingen of nalatigheden van personen die niet in dienst zijn van fietskoeriers.nl of die niet door Fietskoeriers.nl gecontracteerd zijn, zoals bijvoorbeeld de Afzender, de Ontvanger, derden, douane of andere overheidsfunctionarissen. 3. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden in door opdrachtgever of derden aangeleverde gegevens, waaronder adressen, noch voor de gevolgen daarvan. 4. Schade aan verzonden materiaal ontstaan tijdens het door Fietskoeriers.nl verzorgde transport is voor risico en rekening van de opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Fietskoeriers.nl. 5. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die Fietskoeriers.nl heeft uitgevoerd op nadrukkelijk aangeven van de opdrachtgever. 6. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade. 7. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat een ander dan de geadresseerde de zending in ontvangst heeft genomen. Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl versie 3.1 8. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever, ontstaan doordat de zending naar de stelling van opdrachtgever kwijt is geraakt maar volgens het afleverbewijs wel is afgeleverd. 9. Elke aansprakelijkheid van Fietskoeriers.nl in geval van overmacht aan haar zijde is uitgesloten. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van Fietskoeriers.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Fietskoeriers.nl brengt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van een mogelijke toestand van overmacht. 10. Opdrachtgever heeft in de volgende gevallen geen recht op een schadevergoeding: - In verband met de aard of een gebrek van de zending zelf; - Ten aanzien van gebruikssporen of beschadigingen en al dan niet onbekende gebreken aan de zending die reeds voor het transport aanwezig waren; - Schade ontstaan als gevolg van onvoldoende of ondeugdelijke verpakking van de zending; - Het niet tijdig, onjuist of gebrekkig aanleveren van het juiste ophaal- en/of bezorgadres; 11. Iedere klacht van de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de specifieke aan deze klacht ten grondslag liggende dienst door Fietskoeriers.nl is uitgevoerd, door Fietskoeriers.nl schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te zijn ontvangen. Elk recht op schadevergoeding verband houdende met een uit hoofde van een met Fietskoeriers.nl aangegane Overeenkomst vervalt indien een klacht niet binnen 10 werkdagen na datum van verzending is ingediend. Dat geldt in het bijzonder voor: - Breukgevoelige goederen; - Schade aan televisies en monitoren die is ontstaan door het bewijzen van de ophanging van de beeldbuis; - Schade aan artikelen waarbij de afmetingen en / of het gewicht het overeengekomen maximum overschrijdt; - Schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregelingen van schrijfen leeskoppen bij computers, computeronderdelen en randapparaten.

Artikel 14

Klachten en geschillen 1. Alle geschillen, hoe dan ook ontstaan, tussen Fietskoeriers.nl en haar opdrachtgever, die niet onderling opgelost kunnen worden, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Fietskoeriers.nl. Fietskoeriers.nl behoudt daarnaast als eiseres van haar vordering deze aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

Artikel 15

Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens 1. Fietskoeriers.nl verplicht zich om, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de informatie over personen, bedrijven en organisaties en in het algemeen alle informatie die ligt in de persoonlijke dan wel bedrijfsmatige sfeer, waarover Fietskoeriers.nl zelf beschikt en waarover haar medewerkers beschikken in verband met de uitvoering van opdrachten, niet aan derden bekend te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, de opdrachtgever hierom verzoekt of enige wettelijke regeling hiertoe verplicht. 2. Alleen indien Fietskoeriers.nl persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt voor de opdrachtgever en als gevolg daarvan kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG, dan zal Fietskoeriers.nl met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. De bepalingen in artikel 15.3 tot en met 15.8 zijn in dat geval van toepassing. Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl versie 3.1 3. Fietskoeriers.nl zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan de uitvoering van deze Overeenkomst en zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan daarvoor strikt noodzakelijk is. Fietskoeriers.nl treft passende technische en organisatorisch maatregelen zoals bedoeld in de AVG. 4. Fietskoeriers.nl zal de betreffende persoonsgegevens op geen enkele wijze delen met derden of derden toegang geven (actief dan wel passief) tot deze persoonsgegevens Fietskoeriers.nl zal geen derde partijen betrekken bij de verwerking van de persoonsgegevens dan zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. De gegevens zullen niet worden verwerkt buiten Nederland. 5. Fietskoeriers.nl vervult haar eigen verplichtingen en verleent bijstand aan de opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen voortvloeiend uit de AVG. Daaronder vallen in ieder geval ook de rechten van de betrokkene (zoals bedoeld in de AVG), waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage en het recht op gegevenswissing. 6. Een mogelijke inbreuk op de verplichtingen uit dit artikel en de AVG zal onmiddellijk door Fietskoeriers.nl aan de opdrachtgever worden gemeld. Fietskoeriers.nl zal een verwerkingsregister bijhouden waarin alle mogelijke inbreuken worden bijgehouden. 7. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal Fietskoeriers.nl alle persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 15.2 naar de keuze van de opdrachtgever in het geheel of gedeeltelijke aan haar terugbezorgen dan wel wissen. 8. De opdrachtgever heeft het recht om eenmaal per jaar bij Fietskoeriers.nl een audit uit te laten voeren ter controle van de verplichtingen van Fietskoeriers.nl op basis van bovenstaande. De kosten voor een dergelijke audit komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16

Conversie 1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is of door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling van rechtswege automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het niet toepasselijke beding. Partijen hebben het recht om over deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in overleg te treden. 2. In dat geval houden de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van de overeenkomst zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 17

Wijziging Fietskoeriers.nl is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval gebruiker tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijziging tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Fietskoeriers.nl genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken. Module 2. Aanvullende diensten

Artikel 18

Toepasselijkheid Module 2 Module 2 ziet op de aanvullende diensten. Alle bepalingen uit Module 1 zijn van toepassing op Module 2, voor zover de bepalingen uit Module 2 daar niet van afwijken.

Artikel 19

Extra zeker 1. Zendingen binnen Nederland en België kunnen op verzoek van de Afzender en tegen betaling van de door Fietskoeriers.nl vastgestelde vergoeding ‘Extra Zeker’ worden Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl Algemene voorwaarden Fietskoeriers.nl versie 3.1 verzonden. Zendingen zijn daarmee gedekt tegen schade of verlies tot een maximumbedrag van € 500,-. 2. Zendingen die ‘Extra Zeker’ worden verzonden worden afgeleverd met de volgende servicekaders: - Handtekening voor ontvangst is inbegrepen 3. Indien er sprake is van aan Fietskoeriers.nl toerekenbare schade ten gevolge van verlies of beschadiging van een Zending die ‘Extra Zeker’ verzonden is, kan de opdrachtnemer aanspraak maken op de verzendkosten alsmede vergoeding van de schade aan de met de Zending vervoerde zaken tot maximaal € 500,-, waarbij de waarde van de zaken overeenkomt met de inkoopwaarde van de zaken van dezelfde leeftijd, en dezelfde uiterlijke staat, ten tijde en ter plaatse van het transport. Ingeval van gebruikte zaken zal geen vergoeding plaatsvinden van gebruiksschade zoals, krassen, deuken, roest, kleurverlies, enzovoort. Fietskoeriers.nl zal nimmer gevolgschade vergoeden.

Artikel 20

Aangetekend 1. Zendingen kunnen op verzoek als ‘Aangetekend’ worden verzonden. 2. Aangetekende Zendingen worden uitgereikt aan de Geadresseerde, diens gemachtigde of een volwassen huisgenoot. Degene die een aangetekende Zending in ontvangst neemt, dient een ontvangstbewijs te ondertekenen.

Artikel 21

Handtekening voor ontvangst 1. Zendingen binnen Nederland en België kunnen op verzoek van de opdrachtnemer en tegen betaling van de door Fietskoeriers.nl vastgestelde vergoeding onder beding van ‘Handtekening voor ontvangst’ worden aangeboden. In geval van zendingen die door Fietskoeriers.nl zelf bezorgd worden en zendingen met opdracht tot de Aanvullende diensten ‘Extra Zeker en ‘Aangetekend’ maakt de ‘Handtekening voor ontvangst’ standaard deel uit van het Servicekader. 2. De Geadresseerde kan ervoor kiezen de aflevering bij een buur te laten plaatsvinden, in welk geval de ‘Handtekening van ontvangst’ als verstrekt door de buur, geldt als een ‘Handtekening voor ontvangst’ van de Geadresseerde.

Artikel 22

Niet bij de buren 1. Zendingen binnen Nederland en België kunnen op verzoek van de opdrachtnemer en tegen betaling van de door Fietskoeriers.nl vastgestelde vergoeding onder beding van ‘Niet Bij Buren’ worden aangeboden. In geval van opdracht tot de Aanvullende dienst ‘Aangetekend’ maakt ‘Niet Bij Buren’ standaard deel uit van het Servicekader. 2. Zendingen die onder beding van ‘Niet Bij Buren’ worden verzonden worden uitsluitend op het opgegeven adres afgeleverd. Bezorging bij buren is uitgesloten.